Aktiviteter.

Vi har mange aktiviteter i løbet af året, som Festudvalget for det meste arrangerer, bl.a.:

Fastelavn/tøndeslagning.

Bankospil et par gange om året.

Sankthansbål på den store plæne.

Julemarked. Kunst og Håndværk.

Julehygge/fællesspisning.

Sylfiderne:

Vi er en madklub for kvinderne i Afd. 39. Vi mødes 1 gang om måneden, medbringende en ret til vores fælles buffet. Udover god og varieret mad er der snak, grin og hyggeligt samvær.

Kontaktpersoner:

Anne Andresen, mobil 2245 1947 – Mette Mann, mobil 2563 4973

Hvis der er beboere, der har forslag til aktiviteter, er I velkomne til at lægge en seddel i kontorets postkasse, Bjælkevangen 71.

Arbejdende udvalg:

Det Grønne Udvalg
Vi er et udvalg, som gik i gang med at arbejde med biodiversitet i juni 2021. Af samme
grund bruger vi meget tid på at indsamle viden og dele den med hinanden i udvalget. Al
den viden vi har fået indtil nu og håber på at få fremover, vil vi gerne dele med alle i afd.39

Hvis I har spørgsmål eller forslag til nye tiltag, så kontakt os meget gerne.
Kontaktpersoner:
Mette Mann, HL 2: 25 63 49 73 – mette.mann@gmail.com
Henriette Melchiorsen, BV 46: 24268090 -henriettemelchiorsen@me.com
Birgitte Uhrenholdt, BV 75: 25373494 – biuh1954@gmail.com
Formål
➤Det grønne udvalgs formål er at udvikle ideer for AAB39’s grønne områder, sådan at
området er med til at gøre en indsats for en øget biodiversitet til glæde for insekter, fugle,
dyr og plantelivet.
➤ Desuden vil vi også gerne være med til at skabe et mere nutidigt og inspirerende miljø i
afdelingen, hvor de allerede eksisterende fælles aktiviteter indgår som en del af en ny
overordnet plan.
Da de grønne områder er udtænkt og beplantet for over 50 år siden og nu er veltilvoksede,
synes vi, det er tid at ’kigge med friske øjne’ på vores grønne områder og finde nye tiltag,
der kan bidrage til at øge områdets skønhedsværdi og beboernes trivsel, og ikke mindst
være vores bidrag til at imødegå den biodiversitetskrise som verden befinder sig i.
I det Grønne Udvalg forsøger vi at bidrage til FN’s bæredygtige verdensmål #15, som
lyder:
“Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe
ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.”
Hurtig handling er nødvendigt, hvis vi skal begrænse tabet af naturlige levesteder og
biodiversiteten, som er del af vores fælles arv. Derfor arbejder vi særligt med delmål #15.5.
som lyder: “Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af
naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre
udryddelse af truede arter.”
Det kan vi gøre ved at skabe flere nye levesteder i forbindelse med boligforeningens
grønne områder og ved at skabe korridorer mellem AAB39’s grønne områder og de omkringliggende naturområder. Det vil give dyr, fugle og insekter bedre muligheder for atsøge og veksle mellem levesteder.Grundet afdelingens placering vil det være oplagt at forsøge at skabe synergier med deomkringliggende arealer, såsom Dyrehaven og det forholdsvis nyetablerede Novozymesog Life Campus og evt. Dyrehavegårds jorde.

Her og nu forestiller vi os tre temaer, som er i spil:

 1. Æstetik og biodiversitet
 2. Aktiviteter
 3. Nye muligheder

Æstetik definerer vi som noget smukt at se på. Pt er afdelingen præget af meget høje
træer i form af Robinie- og egetræer, samt store flade arealer i form af græsplæner.
Bortset fra jordhøjen er der ringe vekselvirkning mellem lav, mellemstor og høj
beplantning.
I stedet forestiller vi os et varieret landskab med plads til både det pæne og ordnede og
det mere vilde. Det tænker vi kan laves i form af beplantninger med forskellige typer
buske, som udover at skabe en vekselvirkning i form af flere højdeniveauer og flere
farveskift i forbindelse med årstidernes skiften også vil være føde til fugle og
beboere. Flere insekter er en forudsætning for at fuglene har føde til deres unger.
Levesteder skabes ved at øge arealer med naturlig flora, og øge variationen i denne flora,
med planter, som er vigtige for insekternes formering. Adgang til vand i nærmiljøet vil være
vigtig for at øge biodiversiteten for dyr som insekter, salamander og pindsvin.

Aktiviteter ser vi som en række af muligheder i form af sportsaktiviteter, udendørs
aktiviteter, pasning og høst af afgrøder, samt de allerede eksisterende fælles aktiviteter i
en ny ramme. På afdelingens egne arealer findes der allerede en legeplads, hvor
rosenbuske med torne erstattes med bærbuske, hvilket allerede er vedtaget og udføres i
forbindelse med etablering af nyt hegn og beplantning rundt om den eksisterende
legeplads.

 • Bærbuske kunne blive omdrejningspunkt for årlige aktiviteter med indsamling af
  bær og måske produktion af lokal marmelade.
 • Desuden kunne udvalgte områder beplantes med f.eks. nøddetræer og/eller
  frugttræer, som også kan høstes.
 • Udvalgte arealer kan tilsås med vilde blomster, græsser og andre planter, hvilket vil
  give insekterne et frirum og bidrage til øget biodiversitet i området, også i
  sammenhæng med Dyrehaven og andre nære områder.
 • Udvalgte, klart definerede områder på de to store plæner kunne stå uslået kun med
  slåning en til to gange om året.

Nye muligheder

 1. Formidling af viden om vigtigheden af og hvordan, man kan forbedre dyr og
  insekters levevilkår gennem udsendelse af DGU’s nyhedsbreve og afholde møder
  med info, samt facilitere fælles udendørs arrangementer
 2. Frøbytte dage
 3. Indsamling af sæsonens bær
 4. Opsætning af insekthoteller
 5. Ophængning af flere fuglekasser – og så i private haver
 6. Skabe levemuligheder for pindsvin
 7. Aktivere næste generationer og gerne beboere på tvær af generationer
 8. Samarbejde med / bidrag fra Naturskole i Raadvad

Varme udvalg:

Har kontakten i relation til fjernvarmeleverandør EON.

Kontaktpersoner: Jørn Damsgaard Jensen og Jørgen Bo Madsen

Denne side bruger Cookies, ved at trykke godkend acceptere du anvendelsen af cookies.